Usługi Szkoleniowe, Transportowe i Zarządzanie
SZYBKI KONTAKT
Egzamin teoretyczny
EGZAMIN TEORETYCZNY

Egzamin teoretyczny na prawo jazdy kategorii B, przeprowadzany jest w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego przez egzaminatora WORD. Pozytywny wynik egzaminu teoretycznego jest koniecznym warunkiem umożliwiającym do przystąpienia egzaminu praktycznego.

Rozpoczyna się on, od sprawdzenia tożsamości uczestników oraz zgodności danych osobowych w dowodzie osobistym, paszporcie lub karcie pobytu z danymi zawartymi w systemie komputerowym WORDu i na liście osób zakwalifikowanych oraz przydziela egzaminowanym osobom stanowiska komputerowe, podając ich numer.

Egzaminator wyjaśnia szczegółowe zasady egzaminu, podając:

  • zakres, formę i czas trwania,
  • kryteria oceny egzaminu,
  • sposób udzielania odpowiedzi i dokonywania poprawek,
  • informację o zakazie posługiwania się wszelkimi pomocami (np. ściągami) bądź opuszczania sali bez zgody egzaminatora pod rygorem przerwania egzaminu oraz uzyskania wyniku negatywnego.

Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu z użyciem komputerowego programu egzaminacyjnego i sprzętu w postaci komputera, monitora i specjalnej klawiatury egzaminacyjnej. Egzamin polega na udzieleniu poprawnych odpowiedzi na 32 pytania wylosowane przez system komputerowy. Udzielenie odpowiedzi na pytanie zawarte w teście, polega na wyborze prawidłowej odpowiedzi z pośród propozycji oznaczonych TAK lub NIE oraz literami A,B,C. Jest to test jednokrotnego wyboru. Oznacza to, że odpowiedź prawidłowa może być tylko jedna. Błędem jest wybór niewłaściwej odpowiedzi lub nie udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie.

Egzamin teoretyczny trwa 25 minut.

Zakres egzaminu:

Egzamin teoretyczny jest przeprowadzany przy pomocy komputera i urządzenia egzaminacyjnego oraz wskazaniu przy użyciu specjalistycznej klawiatury, prawidłowej odpowiedzi na wyświetlane pytanie, zawarte w katalogu pytań w czasie rzeczywistym. Oznacza to że na każde pytanie, osobie egzaminowanej przysługuje odpowiedni czas, w zależności od stopnia trudności pytania.

Część teoretyczna egzaminu obejmuje

a) 20 pytań z wiedzy podstawowej w tym:

    10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
    6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
    4 pytania o małym znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

b) 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy w tym:

    6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
    4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
    2 pytania o małym znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

Każde pytanie posiada jedna prawidłową odpowiedź i jest odpowiednio punktowane wg wzoru:

    1 punkt za pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
    2 punkty za pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
    3 punkty za pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

Osoba egzaminowana może poprawić wybraną odpowiedź, ale tylko do momentu zatwierdzenia tego pytania i przejścia do następnego pytania lub do chwili zakończenia czasu przeznaczonego na to pytanie. Całkowita suma punktów, możliwych do zdobycia w części teoretycznej egzaminu wynosi 74 punkty. Osoba egzaminowana, uzyskuje pozytywny wynik egzaminu, jeśli uzyska co najmniej 68 punktów.

Osoba egzaminowana może podejść do egzaminu w zakresie więcej niż jednej kategorii, pod warunkiem spełnienia określonych wymogów - wtedy egzamin zostaje przedłużony o 25 minut dla każdej kolejnej kategorii.

Przez cały czas trwania egzaminu, na ekranie monitora pokazywany jest czas, jaki pozostał do końca testu. Są także widoczne pola z numerami pytań. Pola pytań, na które udzielone zostały odpowiedzi zmieniają kolor z białego na czarny.

Należy pamiętać, że takie samo zdjęcie lub schematyczny rysunek może wystąpić z różnymi pytaniami i odpowiedziami. Należy zatem zawsze i bezwzględnie czytać dokładnie pytania i odpowiedzi, zwracając uwagę na każde słowo. Niejednokrotnie o prawidłowym rozwiązaniu pytania, decyduje gra słów i niuanse interpretacji przepisów ruchu drogowego.

Po zakończeniu egzaminu, jego wyniki są przesyłane do biura obsługi WORDu, a osoby, które zdały egzamin z wynikiem pozytywnym, oczekują na egzamin praktyczny.